Books

Pratap Bhanu Mehta: Books

Edited by
Devesh Kapur, Pratap Bhanu Mehta, and Milan Vaishnav
Edited by
Devesh Kapur and Pratap Bhanu Mehta
Edited by
Sujit Choudhry, Madhav Khosla, and Pratap Bhanu Mehta
Edited by
Niraja Gopal Jayal and Pratap Bhanu Mehta
Edited by
Devesh Kapur and Pratap Bhanu Mehta
By
Pratap Bhanu Mehta