Policy Briefs

Mukta Naik: Briefs & Reports

By
Mukta Naik and Gregory Randolph
By
Anvita Arora, Anmol Anand, Sanghamitra Banerjee-Ghosh, Dev Baraya, Jayati Chakrabarty, Mahalya Chatterjee, Sagnik Das, Prasenjit Ghosh, Sudakshina Gupta, Preksha Jain, Sarani Khatua, Manish, Anusha Matham, Shilpi Mukherjee, Partha Mukhopadhyay, Mukta Naik, Shamindra Nath Roy, Parvesh Sherawat, Pranav Sidhwani, and Persis Taraporevala